چتر نجات؟

وقتی می پریدم می دانستم باز نمی شوی ولی برایم مهم نبود

این آخرین فرصت من برای پریدن بود

با تو پریدم تا یک تصمیم را خودم بگیرم.

چند لحظه پریدن بهتر از یک عمر زنداَنی شدن در این بالن ناکجا آباد است.

(برگرفته از جعبه سیاه یک تبعیدی به زمین)

/ 1 نظر / 22 بازدید